shadowshadow

Faktory ovlivňující jakost povlaku

Optimalizace parametrů nástřiku k dosažení kvalitního povlaku je hlavním nástrojem nejen při výzkumu a vývoji, kdy se snažíme dospět k novým poznatkům, ale také při využívání technologií v praxi s již známými aplikacemi.

O kvalitním povlaku na renovovaných či zušlechtěných strojírenských součástech můžeme hovořit tehdy, vezmeme-li v potaz všechny faktory ovlivňující výslednou jakost nanesené vrstvy. Znalost základního materiálu, na který potřebujeme povlak nanést, použití vhodného přídavného materiálu pro danou aplikaci, dodržení technologického postupu a další.

jakostPřehled faktorů ovlivňujících jakost povlaku